В Агенцията по заетостта разговарям с Дора Ганева, началник отдел в агенцията и ръководител на проекта „Подкрепа за предприемчивите българи":
 - Госпожо Ганева какво представлява този най-нов проект за стартиране на бизнес и първите стъпки в него, а именно „Компонент -1"?
- „Компонент 1" е част от проект за предприемчивите българи и включва в себе си реализация на три стъпки с цел насърчаване инициативните безработни хора да започнат собствен бизнес. Целта на първата стъпка е за обучение и придобиване на професионална квалификация за да се придобият умения за стартиране и управление на собствения бизнес. В рамките на компонента ще бъдат обучени 12 500 лица. Изискванията към лицата са да имат средно и по-високо образование и да не са обект на месечно социално подпомагане. Обученията са за част от професията, а именно втора квалификационна степен - сътрудник в малък и среден бизнес и сътрудник в бизнес услуги. Обучението се провежда по ваучерния механизъм, като доставчиците на обучението го провеждат в бази, с които има сключени договори за подобен род обучение. По време на това обучение на лицата се изплащат стипендии в рамките на 8 лева на ден. Продължителността на учебния ден е не по-малко от 6 учебни часа.
- Колко продължава това обучение?
- За част от професията обучението е 300 учебни часа. Когато то се провежда извън границите за живеене на безработните лица - те получават и транспортни разходи за срока на обучението.
- Казахте, че кандидатстващият трябва да е завършил поне средно образование, а възрастово ограничение има ли?
- Няма възрастово ограничение...

- Какви са възможностите за безработни в общини като Самоков, Ихтиман, Костенец - има ли квоти?
- Значи, няма някакво разпределение по региони за лицата, няма определени квоти или някакво разпределение как ще бъдат включени хората. Важното е всяко лице да отговаря на изискванията, за които споменах... и на определени критерии. След Компонент 1 пристъпваме към Компонент 2 , това е самото финансиране на дейността.
- Те трябва да бъдат информирани за този проект, да попълнят по образец заявление...
- Процедурата и технологията са следните. Всяко лице , което желае да кандидатства следва да подаде заявление в бюрото по труда, където е регистрирано...Заявлението може да се изтегли и от сайта на Агенцията по заетостта, но може и колегите в бюрата по труда - те разполагат с такива заявления - така че може и там да се попълни. После трябва да заяви в коя от двете професии ще се обучава, колегите го одобряват това заявление и лицето избира доставчик на обучение. Приключва обучението, разработва бизнес-план...Има и допълнителна възможност за консултиране. В момента тече процедура за избиране на консултанти и фирми, които ще окажат помощ на лицата за изготвянето на бизнес-плановете им.

- Нека го приземим малко, да си представим, че човекът П.П. иска да отвори малък магазин за услуги или работилница или магазин за продажба на някакви стоки, това счита ли се за малък бизнес?

- Конкретно не мога да коментирам дали това се счита за малък бизнес. Ще бъдат разработени указания за самия бизнес-план , ще имаме и съответните параметри - какво може да включва този план...Но нека лицето, ако има такава идея , да се включи в обучението...По време на това обучение, хората ще се сдобият не само с това какви идеи да разработват но и как да управляват собствения си бизнес...В момента, ако има човек някаква идея, но в последствие се окаже , че тя не е печеливша възможно е да бъде променена идеята...

- Влиза ли в таза програма и такъв бизнес, например, идея за малка оранжерия или за ферма?...

- В сферата на изпълнение на проекта са включени всички области с изключение на  селското, горското и рибно стопанство. Проектът трябва да  бъде насочен извън изброените области. Например сферата на услугите е една възможност...Не мога обаче да се ангажирам с конкретни примери, нямам право и възможност аз да насочвам лицата, в коя сфера искат да развиват бизнес...

- Колко заявления сте приели до сега?

- Приети до миналата седмица са 4442 заявления...Нямам пред себе си извадка какви са  хората - мъже, жени, както и възраст...

- Компонент 1 е само за 12 500 души?

- Да. Също и консултиране на 12 500 души - като лицата могат да си изберат или обучение, или консултиране или и двете...Право на избор сме им дали...

- Всички тези лица ще получат ли средства?

- Всички тези лица ще разработят бизнес-план...След като го разработят го предават в Агенцията по заетостта, тук той се одобрява от външни оценители -независими експерти. Те ще преценяват тежестта и стойността на всеки един бизнес-план и кой от тях да бъде финансиран...В „Компонент-1" искам само да повторя могат да се включат всички безработни със средно и по-високо образование, които не са обект на месечно социално подпомагане , тоест не получават ежемесечна социална помощ.Всички останали, които са регистрирани в Бюрата по труда могат да участват.

- Разкажете малко за обучението в сътрудник на малък и среден бизнес? 

-Този вид обучение включва придобиването на предприемачески и управленски умения и бизнес умения. Как да се ръководи една фирма и как да просперира, за това е необходимо да има познания в областта на икономиката и счетоводството, различни познания , които биха довели до добро управление на фирмата. Сътрудник в бизнес услуги е управление и контакти в бизнес средите и управление на самите бизнес-услуги.

- Да споменем и сумата, която ще получи спечелилия проект?

- Сумата е до 20 000 лева - тя е безвъзмездна, но не може да бъде повече, като тази сума може да бъде и по-малка и ще се използва за разходи за стратегия, разходи за обучение на нает персонал в ново-създаденото предприятие, за оборудване, за първоначално закупуване на материали, за ремонтни дейности...както и разходи за трудовото възнаграждение на самонаетото лице.


- И последно, какъв е срокът за изпълнение на проекта?

- Крайният срок е месец август 2013-та година.

- Благодаря Ви за този разговор!

Мая Кулишева